Danmark står over for en stor omstillingsproces for at nå målet om dansk klimaneutralitet i 2045. Power-to-X (PtX) muliggør produktionen af brændstoffer og kemikalier ved hjælp af vedvarende energikilder i stedet for primært fossile kilder og forventes dermed at blive et væsentligt element i realiseringen af målet om klimaneutralitet.

Danske virksomheders teknologi er godt positioneret i værdikæden inden for PtX, hvilket skaber gode forudsætninger for videreudvikling af PtX-teknologier mod etablering af et konkurrencedygtigt dansk marked for grøn brint og PtX-løsninger. Projekter, der modtager tilskud, skal bidrage til at reducere CO2-udslippet i sektorer, der er vanskelige at omstille og dette skal understøttes gennem udviklingen af PtX teknologier, øget industrialisering og modning af hele eller dele af værdikæden.

Hos 1st Mile har vi tidligere sikret tilsagn fra Fonden for Retfærdig Omstilling og vi forventer, at sandsynligheden for at få tilsagn denne gang er ganske stor, da der er 100 mio. kr i puljen og der kan gives op til 35 mio. kr i tilsagn pr. projekt – og at projekterne skal foregå i Nordjylland eller Sydjylland, hvilket selvfølgelig indsnævrer ansøgerfeltet.

Hvem kan ansøge?

Små, mellemstore og store virksomheder og andre relevante aktører inden for PtX, herunder eksempelvis offentlige aktører, klynger, GTS’er, videns- og uddannelsesinstitutioner, konsorter eller partnerskaber. Bemærk, at projektets aktiviteter skal gennemføres i Nordjylland og/eller Sydjylland.

Et tilsagn kræver dog, at man indleverer en kvalificeret ansøgning, hvilket er ganske svært fordi programmets tildelingskriterier kræver en stor indsigt i EU’s statsstøtteregler. Som eksempel skal hver delaktivitet vurderes i forhold til ansøgers organisationsklassificering og indplaceres i henhold til Gruppefritagelsesforordningens forskellige artikler og de minimis-forordningen.

Hvor meget kan man søge?

Der kan søges om i alt 100 mio. kr. til understøttelse af nord- og sydjyske styrkepositioner samt den grønne omstilling ved at støtte innovations-, udviklings-, demonstrations- og skaleringsprojekter m.v. Der kan søges om max. 35. mio. kr. pr. projekt.

Hvor meget kan man få i støtte?

Der kan søges op til 80% i tilskud, men støttesatsen afhænger af projektdeltagernes størrelse og typerne af aktiviteter, idet hver type aktivitet såvel som hver type projektdeltager har forskellige støtteprocenter. Støtteprocenter lander typisk mellem 40 og 50%.

Hvad er evalueringskriterierne?

Projekterne vurderes på tre kriterier:

A: Formål og effekt

Der vil under dette kriterium blive lagt følgende til grund for vurderingen:

 • At projektet bidrager til at håndtere de økonomiske og sociale virkninger af omstillingen til en klimaneutral økonomi i Nord- og/eller Sydjylland samt underbygger, hvordan projektet bidrager til realiseringen af nærværende indsats.
 • At ansøger opstiller en logisk effektkæde, der sandsynliggør, at de planlagte aktiviteter vil lede til de output og resultater, ansøger har angivet. Herunder hvordan projektet bidrager til den teknologiske udvikling indenfor annonceringens formål.
 • At der er en økonomisk fordelagtig sammenhæng mellem måltal for aktiviteter, output og resultater.
 • At projektet indeholder relevante kompetencerettede tiltag og dermed bidrager til at sikre, at virksomhederne har adgang til kvalificeret arbejdskraft, og at kompetencerne til den grønne omstilling hos medarbejderne/arbejdsstyrken samlet set styrkes. Hvis kompetenceudvikling ikke vurderes relevant i projektet, begrundes dette.

B: Gennemførlighed

Der vil under dette kriterium blive lagt følgende til grund for vurderingen:

 • At det er sandsynliggjort, at projektet kan gennemføres på 3 år eller mindre, og at aktiviteter og udgifter kan afholdes indenfor den tidsmæssige ramme. Det skal være sandsynliggjort, at projektet kan gennemføres som beskrevet, herunder at ansøger har en klart beskrevet tidsplan.
 • At ansøger har redegjort for projektets indlejrede risici og har forholdt sig til passende foranstaltninger for at afværge disse.
 • At der, om nødvendigt, er tilvejebragt de nødvendige tilladelser og overholdt relevante rammebetingelser for, at projektet kan gennemføres, herunder klima, miljø- og sikkerhedsgodkendelser eller lignende.
 • At ansøger har sandsynliggjort, at der er sammenhæng mellem aktiviteter og budget, og at finansieringen og, hvor relevant, statsstøtteløsningen er tilvejebragt.

C: Forenkling, organisering og partnerskab

Der vil under dette kriterium blive lagt følgende til grund for vurderingen:

 • At ansøger har sammensat en projektorganisering med relevante aktører, som har den nødvendige faglige og organisatoriske kapacitet til at gennemføre projektet som beskrevet.
 • At ansøger har redegjort for, at erhvervsfremmeaktører, der indgår i projekterne, har en klar operationel rolle i forlængelse af deres kerneopgave i erhvervsfremme- og innovationssystemet, og derfor ikke har uhensigtsmæssige overlap med andre aktørers aktiviteter.
 • At ansøger har forholdt sig til øvrige relevante initiativer og aktører på området samt beskrevet, hvordan projektet tilsigter koordination med disse med henblik på sikring af synergi og merværdi.

1st Mile har tidligere ansøgt dette program for ansøgere og fået tilsagn fra det.

Udvikling af værdikæder inden for Power-to-X