Privacy Policy

1st Mile ApS is a company based in Denmark, and therefore adheres to the Danish Data Protection Act.

The below privacy policy is thus currently only provided in Danish.

Please contact us if you have any questions regarding your data rights.

. . .

SÅDAN BEHANDLER VI DINE OPLYSNINGER HOS 1ST MILE

Rådgivning

Når vi yder rådgivning, modtager vi forskellige oplysninger i elektronisk og fysisk form fra vores kunder. Oplysningerne opbevares på en digital sag og i nogle tilfælde tillige på en fysisk sag. Der kan være indeholdt personoplysninger i de dokumenter og oplysninger, som vi modtager fra vores kunder. Der vil dog som oftest være tale om almindelige personoplysninger, eksempelvis navn og kontaktinformation og CPR-numre.

Nyhedsbreve

Ved tilmelding til 1st Miles nyhedsbreve registrerer vi navn, mailadresse og eventuelt stilling. Oplysningerne anvendes af 1st Mile til at tilsende nyhedsbrevet til den registrerede. Kun ganske få medarbejdere hos 1st Mile har adgang til den samlede liste over abonnenter. Ved hjælp af disse oplysninger holder 1st Mile sig løbende orienteret om omfanget af abonnementer, hvilket blandt andet benyttes til at forbedre vores kommunikation. Nyhedsbreve kan altid fravælges ved at klikke på ”Afmeld” i nyhedsbrevet.

Arrangementer

Ved tilmelding til arrangementer hos 1st Mile registreres navn, mailadresse samt eventuelt stilling til brug for kommunikation om arrangementet.

Hjemmeside

Ved besøg på vores hjemmeside www.1stmile.dk registrerer vi, hvilke undersider der er besøgt, tidspunkt for besøget, samt hvilken browser der er anvendt. Oplysningerne anvendes i forbindelse med udarbejdelse af statistik, som blandt andet kan bruges til optimering af vores hjemmeside. Oplysningerne anonymiseres i videst muligt omfang. Nærmere oplysning om vores brug af cookies kan findes her.

Rekruttering

Når vi modtager ansøgninger, modtager vi forskellige oplysninger fra ansøgeren. Disse oplysninger opbevares elektronisk, og det er alene vores rekrutteringsansvarlige der har adgang. Der vil være personoplysninger i disse dokumenter, som eksempelvis kan være almindelige oplysninger såsom navn, kontaktoplysninger, reference til tidligere ansættelser samt eksamensbeviser. Det kan endvidere være CPR-numre eller følsomme oplysninger, eksempelvis om helbredsforhold.

DATAANSVARLIG

1st Mile, Diplomvej 381, 2800 Kongens Lyngby, CVR-nr. 30493540 er dataansvarlig for oplysninger, som modtages til brug for vores almindelige rådgivning af vores kunder.

Vores kontaktoplysninger er:

Telefon: 4044 6714

E-mail: info@1stmile.dk

Såfremt du måtte have spørgsmål om vores behandling af dine data, kan du kontakte os herom på info@1stmile.dk.

FORMÅL OG GRUNDLAG

Vi behandler de oplysninger, vi modtager, med det formål at kunne rådgive vores klienter i de sager, som oplysningerne indgår i. Denne behandling sker afhængig af opgavens og oplysningens karakter med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, c eller f, artikel 9. Almindeligvis vil hjemlen til at indhente og behandle oplysningerne være, at det er nødvendigt for at opfylde kontrakten med vores klienter, eller for at varetage vores klienters legitime/berettigede interesser. Når vi behandler CPR-numre, sker det med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11.

Når vi behandler oplysninger i forbindelse med tilmelding til nyhedsbreve eller arrangementer er hjemlen herfor databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, b eller f.

I sager, som omfattes af hvidvaskloven, indhenter vi identitetsoplysninger mv. på vores klienter med det formål at opfylde denne lovs krav. Hjemlen for denne behandling følger af hvidvasklovens § 11.

Ved ansøgninger behandler vi som udgangspunkt personoplysninger med hjemmel i persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b, da der er tale om oplysninger, som ansøgere selv har fremsendt os med henblik på at opnå ansættelse.

VIDEREGIVELSE MV.

Vi stiller ikke personoplysninger til rådighed for nogen tredjepart med henblik på markedsføring eller lignende formål.

Vi videregiver alene personoplysninger, når det skønnes nødvendigt, for at vi kan varetage vores klienters ovennævnte interesser. De typiske modtagere af sådanne oplysninger vil være myndigheder og EU. I sager, som omfattes af hvidvaskloven, videregiver vi identitetsoplysninger mv. i det omfang, vi er forpligtede til at gøre dette efter loven.

Vi overfører sædvanligvis ikke data udenfor EU, og hvis sådan overførsel måtte finde sted, sker det alene under iagttagelse af de nødvendige sikkerhedsgarantier som krævet efter den gældende databeskyttelseslovgivning.

Vi overlader personoplysninger til vores systemleverandører i henhold til databehandleraftaler, og alene med det formål at muliggøre vores anvendelse af de pågældende it-systemer.

Vi har sikret os, at vor underleverandører har etableret passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring mod uautoriseret adgang til, tab eller ødelæggelse af de data, som er undergivet vores ansvar. Vi udvikler løbende vores sikkerhedspolitikker og procedurer for at sikre, at vores interne arbejdsgange og systemer er sikre og beskyttede. Det er kun personer, som har et legitimt behov for at behandle personoplysninger til de ovennævnte formål, der har adgang til disse.

OPBEVARINGSPERIODE

Vi opbevarer personoplysninger, så længe der er en relevant interesse heri, hvilket sædvanligvis afgøres ud fra en konkret vurdering af oplysningernes betydning sammenholdt med de gældende forældelsesregler. Hvis der er en relevant interesse, vil opbevaringen kunne ske i indtil 10 år efter sagens afslutning.

I sager, som omfattes af hvidvaskloven, opbevarer vi efter de gældende regler identitetsoplysninger i fem år efter sagens afslutning.

DE REGISTREREDES RETTIGHEDER

De registrerede har efter databeskyttelsesforordningen følgende rettigheder:

  • ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler
  • ret til at få urigtige oplysninger rettet
  • ret til i særlige tilfælde at få slettet oplysninger, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning
  • ret til i visse tilfælde at få begrænset behandlingen, så den fremover – bortset fra opbevaring – alene må ske efter samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser
  • ret til i visse tilfælde at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af oplysningerne
  • ret til at modtage de registrerede personoplysninger i struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse fra en dataansvarlig til en anden uden hindring.

Vi kan i forbindelse med registreredes udøvelse af ovenstående rettigheder stille krav om relevant legitimation.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du kan indgive klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.